бүс нутгийн хөгжилд уул уурхайн салбарын гүйцэтгэх үүрэг