шийдэл нь силвинитийн ордуудын ашигт малтмалын боловсруулалт