шүүлтүүрийн дискний багц үйлдвэрийн хүрээлэн буй орчны асуудал